hy_AM.po 3.47 KB
Newer Older
jvoisin's avatar
jvoisin committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
# mhrach87 <mhrach87@gmail.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-16 15:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-17 09:29+0000\n"
"Last-Translator: carolyn <carolyn@anhalt.org>\n"
"Language-Team: Armenian (Armenia) (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/hy_AM/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: hy_AM\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: mat-gui:64 mat-gui:415 mat-gui:438
msgid "Ready"
msgstr "Պատրաստ է"

#: mat-gui:133
msgid "Choose files"
msgstr "Ընտրել ֆայլեր"

#: mat-gui:141
msgid "All files"
msgstr "Բոլոր ֆայլերը"

#: mat-gui:147
msgid "Supported files"
msgstr ""

#: mat-gui:164 mat-gui:359 mat-gui:410 mat-gui:434 mat-gui:436
#: data/mat.glade:480
msgid "Clean"
msgstr "Մաքրել"

#: mat-gui:165
msgid "No metadata found"
msgstr ""

#: mat-gui:167 mat-gui:412
msgid "Dirty"
msgstr "Կեղտոտ"

#: mat-gui:172
#, python-format
msgid "%s's metadata"
msgstr ""

#: mat-gui:183
msgid "Trash your meta, keep your data"
msgstr ""

#: mat-gui:188
msgid "Website"
msgstr "Վեբկայք"

#: mat-gui:214
msgid "Preferences"
msgstr "Հատկություններ"

#: mat-gui:227
msgid "Reduce PDF quality"
msgstr "Ընտրել PDF-ի որակը"

#: mat-gui:230
msgid "Reduce the produced PDF size and quality"
msgstr ""

#: mat-gui:233
msgid "Add unsupported file to archives"
msgstr ""

#: mat-gui:236
msgid "Add non-supported (and so non-anonymised) file to output archive"
msgstr ""

#: mat-gui:275
msgid "Unknown"
msgstr "Անհայտ"

#: mat-gui:318
msgid "Not-supported"
msgstr ""

#: mat-gui:332
msgid "Harmless fileformat"
msgstr ""

#: mat-gui:334
msgid "Cant read file"
msgstr ""

#: mat-gui:336
msgid "Fileformat not supported"
msgstr ""

#: mat-gui:339
msgid "These files can not be processed:"
msgstr ""

#: mat-gui:344 mat-gui:373 data/mat.glade:519
msgid "Filename"
msgstr "Ֆայլի անունը"

#: mat-gui:346
msgid "Reason"
msgstr ""

#: mat-gui:358
msgid "Non-supported files in archive"
msgstr ""

#: mat-gui:372
msgid "Include"
msgstr ""

#: mat-gui:390
#, python-format
msgid "MAT is not able to clean the following files, found in the %s archive"
msgstr ""

#: mat-gui:406
#, python-format
msgid "Checking %s"
msgstr "%s-ի ստուգում"

#: mat-gui:421
#, python-format
msgid "Cleaning %s"
msgstr "%s-ի մաքրում"

#: data/mat.glade:26 data/mat.glade:196
msgid "Metadata"
msgstr "Մետատվյալներ"

#: data/mat.glade:85
msgid "Name"
msgstr "Անուն"

#: data/mat.glade:99
msgid "Content"
msgstr "Միանալ"

#: data/mat.glade:129
msgid "Supported formats"
msgstr "Կիրառելի ֆայլատեսակներ"

#: data/mat.glade:185
msgid "Support"
msgstr "Օգնություն"

#: data/mat.glade:207
msgid "Method"
msgstr "Մեթոդ"

#: data/mat.glade:218
msgid "Remaining"
msgstr "Պահպանում"

#: data/mat.glade:247
msgid "Fileformat"
msgstr "Ֆայլի տեսակը"

#: data/mat.glade:326
msgid "_File"
msgstr "_Ֆայլ"

#: data/mat.glade:375
msgid "_Edit"
msgstr "_Խմբագրել"

#: data/mat.glade:421
msgid "_Help"
msgstr "_Օգնություն"

#: data/mat.glade:467
msgid "Add"
msgstr "Ավելացնել"

#: data/mat.glade:536
msgid "State"
msgstr "Մարզ/նահանգ"