Commit ebe7e3e1 authored by Kali Kaneko's avatar Kali Kaneko Committed by meskio

[pkg] bump modules

parent 5b7ca227
......@@ -11,6 +11,7 @@ require (
github.com/getlantern/hex v0.0.0-20160523043825-083fba3033ad
github.com/getlantern/hidden v0.0.0-20160523043807-d52a649ab33a
github.com/getlantern/ops v0.0.0-20170904182230-37353306c908
github.com/getlantern/systray v0.0.0-20190626064521-f2fa635d0474
github.com/go-stack/stack v1.8.0
github.com/golang/text v0.3.0 // indirect
github.com/gotk3/gotk3 v0.0.0-20190108052711-d09d58ef3476
......
0xacab.org/leap/go-dialog v0.0.0-20181123042829-0ee8438431a0 h1:VNfk6egmYevGIKJVGVxpOyQ5rBR1DUQimrpeGxLSNsg=
0xacab.org/leap/go-dialog v0.0.0-20181123042829-0ee8438431a0/go.mod h1:VZeIZ8qdzi4glGby9mBMNBMnvG2dV1A9nBpKy2d0JNA=
github.com/AllenDang/w32 v0.0.0-20180428130237-ad0a36d80adc/go.mod h1:1rHKulT5eD2DzdKxDXUZRKtBfkTzLmTL42ZmEmOfyrs=
github.com/ProtonMail/go-autostart v0.0.0-20181114175602-c5272053443a h1:fXK2KsfnkBV9Nh+9SKzHchYjuE9s0vI20JG1mbtEAcc=
github.com/ProtonMail/go-autostart v0.0.0-20181114175602-c5272053443a/go.mod h1:oTGdE7/DlWIr23G0IKW3OXK9wZ5Hw1GGiaJFccTvZi4=
github.com/apparentlymart/go-openvpn-mgmt v0.0.0-20161009010951-9a305aecd7f2 h1:E7mgGSu7JSN+ELgOq2Pddy8fVfAbMN8u1jUvpKpHtXg=
github.com/apparentlymart/go-openvpn-mgmt v0.0.0-20161009010951-9a305aecd7f2/go.mod h1:69IHK2p7ZvTuKqxDx3vRWZRyBhLh2rNJN3b6XnjCVhY=
github.com/getlantern/context v0.0.0-20190109183933-c447772a6520 h1:NRUJuo3v3WGC/g5YiyF790gut6oQr5f3FBI88Wv0dx4=
github.com/getlantern/context v0.0.0-20190109183933-c447772a6520/go.mod h1:L+mq6/vvYHKjCX2oez0CgEAJmbq1fbb/oNJIWQkBybY=
github.com/getlantern/errors v0.0.0-20180829142810-e24b7f4ff7c7 h1:pKm0g6hKvbd09FUAfFdlGBV/1L1e2KnXsapRNR6Z5/E=
github.com/getlantern/errors v0.0.0-20180829142810-e24b7f4ff7c7/go.mod h1:l+xpFBrCtDLpK9qNjxs+cHU6+BAdlBaxHqikB6Lku3A=
github.com/getlantern/golog v0.0.0-20170508214112-cca714f7feb5 h1:Okd7vkn9CfIgDBj1ST/vtBTCfD/kxIhYD412K+FRKPc=
github.com/getlantern/golog v0.0.0-20170508214112-cca714f7feb5/go.mod h1:Vwx1Cg64gCdIalad44uvQsKZw6LsVczIKZrUBStEjVw=
github.com/getlantern/hex v0.0.0-20160523043825-083fba3033ad h1:L/UatDVr6opOJnZdZnGwhFXjoIUwO6RHULxPyzb60L4=
github.com/getlantern/hex v0.0.0-20160523043825-083fba3033ad/go.mod h1:dD3CgOrwlzca8ed61CsZouQS5h5jIzkK9ZWrTcf0s+o=
github.com/getlantern/hidden v0.0.0-20160523043807-d52a649ab33a h1:gF6WQx7V8q91bBC4MUWOuKnWjUcDDi27d1zMdB0hPnM=
github.com/getlantern/hidden v0.0.0-20160523043807-d52a649ab33a/go.mod h1:6mmzY2kW1TOOrVy+r41Za2MxXM+hhqTtY3oBKd2AgFA=
github.com/getlantern/ops v0.0.0-20170904182230-37353306c908 h1:PiLUBXrdcPfVqAQVqLGCfKVq/5KI3KsRowk2mJ7IuVk=
github.com/getlantern/ops v0.0.0-20170904182230-37353306c908/go.mod h1:D5ao98qkA6pxftxoqzibIBBrLSUli+kYnJqrgBf9cIA=
github.com/getlantern/systray v0.0.0-20190626064521-f2fa635d0474 h1:ylLoQ/eTNhtZb15lEjS9lJhIsf7jzidSqee4QWOj0O8=
github.com/getlantern/systray v0.0.0-20190626064521-f2fa635d0474/go.mod h1:7Splj4WBQSps8jODnMgrIV6goKL0N1HR+mhCAEVWlA0=
github.com/go-stack/stack v1.8.0 h1:5SgMzNM5HxrEjV0ww2lTmX6E2Izsfxas4+YHWRs3Lsk=
github.com/go-stack/stack v1.8.0/go.mod h1:v0f6uXyyMGvRgIKkXu+yp6POWl0qKG85gN/melR3HDY=
github.com/golang/text v0.3.0 h1:uI5zIUA9cg047ctlTptnVc0Ghjfurf2eZMFrod8R7v8=
github.com/golang/text v0.3.0/go.mod h1:GUiq9pdJKRKKAZXiVgWFEvocYuREvC14NhI4OPgEjeE=
github.com/gotk3/gotk3 v0.0.0-20190108052711-d09d58ef3476 h1:jiDcHh/HCWp8A63RVSCB2q36Nh0WItmjgA89SzUvtoc=
github.com/gotk3/gotk3 v0.0.0-20190108052711-d09d58ef3476/go.mod h1:Eew3QBwAOBTrfFFDmsDE5wZWbcagBL1NUslj1GhRveo=
github.com/jmshal/go-locale v0.0.0-20161107082030-4f541412d67a h1:y9bB+vmwCNXcmu/bW89rBeVcK0PCMQJmemA+ExoP9So=
github.com/jmshal/go-locale v0.0.0-20161107082030-4f541412d67a/go.mod h1:+Ny9b1U6p4zX0L9w+k3hSkz3puupLFP14Mion+rGNF8=
github.com/mitchellh/go-ps v0.0.0-20170309133038-4fdf99ab2936 h1:kw1v0NlnN+GZcU8Ma8CLF2Zzgjfx95gs3/GN3vYAPpo=
github.com/mitchellh/go-ps v0.0.0-20170309133038-4fdf99ab2936/go.mod h1:r1VsdOzOPt1ZSrGZWFoNhsAedKnEd6r9Np1+5blZCWk=
github.com/oxtoacart/bpool v0.0.0-20150712133111-4e1c5567d7c2 h1:CXwSGu/LYmbjEab5aMCs5usQRVBGThelUKBNnoSOuso=
github.com/oxtoacart/bpool v0.0.0-20150712133111-4e1c5567d7c2/go.mod h1:L3UMQOThbttwfYRNFOWLLVXMhk5Lkio4GGOtw5UrxS0=
github.com/skratchdot/open-golang v0.0.0-20190104022628-a2dfa6d0dab6 h1:cGT4dcuEyBwwu/v6tosyqcDp2yoIo/LwjMGixUvg3nU=
github.com/skratchdot/open-golang v0.0.0-20190104022628-a2dfa6d0dab6/go.mod h1:sUM3LWHvSMaG192sy56D9F7CNvL7jUJVXoqM1QKLnog=
golang.org/x/text v0.3.0 h1:g61tztE5qeGQ89tm6NTjjM9VPIm088od1l6aSorWRWg=
golang.org/x/text v0.3.0/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment