Commit 600dc125 authored by Pj4NJFIVsq's avatar Pj4NJFIVsq
Browse files

Basque translation

parent 12700a68
Pipeline #22408 passed with stage
in 13 minutes and 17 seconds
{
"language": "eu",
"messages": [
{
"id": [
"donationText",
"The {ApplicationName} service is expensive to run. Because we don't want to store personal information about you, there is no accounts or billing for this service. But if you want the service to continue, donate at least $5 each month.\n\t\nDo you want to donate now?"
],
"message": "The {ApplicationName} service is expensive to run. Because we don't want to store personal information about you, there is no accounts or billing for this service. But if you want the service to continue, donate at least $5 each month.\n\t\nDo you want to donate now?",
"translation": "{ApplicationName} zerbitzua mantentzea garestia da. Zure datu pertsonalak gorde nahi ez ditugulako, ez dago inolako konturik sortu beharrik edo tarifarik. Hala ere zerbitzua jarraitzea nahi baduzu, 5$eko dohaintza egin hilabetero.\n\t\nDohaintza egin nahi duzu orain?",
"placeholders": [
{
"id": "ApplicationName",
"string": "%[1]s",
"type": "string",
"underlyingType": "string",
"argNum": 1,
"expr": "config.ApplicationName"
}
]
},
{
"id": "Donate",
"message": "Donate",
"translation": "Dohaintza egin"
},
{
"id": [
"aboutText",
"{ApplicationName} is an easy, fast, and secure VPN service from {Provider}. {ApplicationName} does not require a user account, keep logs, or track you in any way.\n\t \nThis service is paid for entirely by donations from users like you. Please donate at {DonateURL}.\n\t\t\nBy using this application, you agree to the Terms of Service available at {TosURL}. This service is provide as-is, without any warranty, and is intended for people who work to make the world a better place.\n\n\n{ApplicationName_1} version: {Version}"
],
"message": "{ApplicationName} is an easy, fast, and secure VPN service from {Provider}. {ApplicationName} does not require a user account, keep logs, or track you in any way.\n\t \nThis service is paid for entirely by donations from users like you. Please donate at {DonateURL}.\n\t\t\nBy using this application, you agree to the Terms of Service available at {TosURL}. This service is provide as-is, without any warranty, and is intended for people who work to make the world a better place.\n\n\n{ApplicationName_1} version: {Version}",
"translation": "{ApplicationName} erraza, azkarra eta segurua den VPN zerbitzua da, {Provider}(e)k eskainia. {ApplicationName}(e)k ez du erabiltzaile kontu baten beharra, ez ditu datu pribatuak gordetzen eta zaitu inolako jarraipenik egiten.\n\t \nZerbitzu zu bezalako erabiltzaileen dohaintzez mantentzen da. Dohaintza egin hemen, mesedez: {DonateURL}.\n\t\t\nAplikazio hau erabilita, {TosURL} helbideko zerbitzu-baldintzak onartzen dituzu. Zerbitzu hau eskuratu duzun bezala hornitzen da, inolako bermerik gabe, eta mundu hau leku hobe bat bihurtzeko lan egiten dutenentzat bideratuta dago.\n\n\n{ApplicationName_1} bertsioa: {Version}",
"placeholders": [
{
"id": "ApplicationName",
"string": "%[1]s",
"type": "string",
"underlyingType": "string",
"argNum": 1,
"expr": "config.ApplicationName"
},
{
"id": "Provider",
"string": "%[2]s",
"type": "string",
"underlyingType": "string",
"argNum": 2,
"expr": "config.Provider"
},
{
"id": "ApplicationName",
"string": "%[1]s",
"type": "string",
"underlyingType": "string",
"argNum": 1,
"expr": "config.ApplicationName"
},
{
"id": "DonateURL",
"string": "%[3]s",
"type": "string",
"underlyingType": "string",
"argNum": 3,
"expr": "config.DonateURL"
},
{
"id": "TosURL",
"string": "%[4]s",
"type": "string",
"underlyingType": "string",
"argNum": 4,
"expr": "config.TosURL"
},
{
"id": "ApplicationName_1",
"string": "%[1]v",
"type": "string",
"underlyingType": "string",
"argNum": 1,
"expr": "config.ApplicationName"
},
{
"id": "Version",
"string": "%[5]s",
"type": "string",
"underlyingType": "string",
"argNum": 5,
"expr": "version"
}
]
},
{
"id": "About",
"message": "About",
"translation": "Honi buruz"
},
{
"id": "Initialization error",
"message": "Initialization error",
"translation": "Errorea habiaraztean"
},
{
"id": [
"missingAuthAgent",
"Could not find a polkit authentication agent. Please run one and try again."
],
"message": "Could not find a polkit authentication agent. Please run one and try again.",
"translation": "Ezin da polkit autentifikazio agente bat bilatu. Mesedez, exekutatu bat eta berria saiatu."
},
{
"id": "Missing authentication agent",
"message": "Missing authentication agent",
"translation": "Autentifikazio agentea falta da"
},
{
"id": [
"errorStartingVPN",
"Can't connect to {ApplicationName}: {Err}"
],
"message": "Can't connect to {ApplicationName}: {Err}",
"translation": "Ezin da {ApplicationName}(e)ra konektatu: {Err}",
"placeholders": [
{
"id": "ApplicationName",
"string": "%[1]s",
"type": "string",
"underlyingType": "string",
"argNum": 1,
"expr": "config.ApplicationName"
},
{
"id": "Err",
"string": "%[2]v",
"type": "error",
"underlyingType": "interface{Error() string}",
"argNum": 2,
"expr": "err"
}
]
},
{
"id": "Error starting VPN",
"message": "Error starting VPN",
"translation": "Errorea VPNa habiaraztean"
},
{
"id": "Checking status...",
"message": "Checking status...",
"translation": "Egiaztatzen egoera..."
},
{
"id": "Turn on",
"message": "Turn on",
"translation": "Aktibatu"
},
{
"id": "Turn off",
"message": "Turn off",
"translation": "Desaktibatu"
},
{
"id": "Help...",
"message": "Help...",
"translation": "Laguntza..."
},
{
"id": "Donate...",
"message": "Donate...",
"translation": "Dohaintza egin..."
},
{
"id": "About...",
"message": "About...",
"translation": "Honi buruz..."
},
{
"id": "Quit",
"message": "Quit",
"translation": "Irten"
},
{
"id": "Route traffic through",
"message": "Route traffic through",
"translation": "Bideratu trafikoa honen bitartez:"
},
{
"id": "Use {ApplicationName} {City} gateway",
"message": "Use {ApplicationName} {City} gateway",
"translation": "Erabili {ApplicationName} {City} atebidea",
"placeholders": [
{
"id": "ApplicationName",
"string": "%[1]s",
"type": "string",
"underlyingType": "string",
"argNum": 1,
"expr": "config.ApplicationName"
},
{
"id": "City",
"string": "%[2]v",
"type": "string",
"underlyingType": "string",
"argNum": 2,
"expr": "city"
}
]
},
{
"id": "{ApplicationName} on",
"message": "{ApplicationName} on",
"translation": "{ApplicationName} aktibatuta",
"placeholders": [
{
"id": "ApplicationName",
"string": "%[1]s",
"type": "string",
"underlyingType": "string",
"argNum": 1,
"expr": "config.ApplicationName"
}
]
},
{
"id": "{ApplicationName} off",
"message": "{ApplicationName} off",
"translation": "{ApplicationName} desaktibatuta",
"placeholders": [
{
"id": "ApplicationName",
"string": "%[1]s",
"type": "string",
"underlyingType": "string",
"argNum": 1,
"expr": "config.ApplicationName"
}
]
},
{
"id": "Cancel",
"message": "Cancel",
"translation": "Utzi"
},
{
"id": "Connecting to {ApplicationName}",
"message": "Connecting to {ApplicationName}",
"translation": "{ApplicationName}(e)ra konektatzen",
"placeholders": [
{
"id": "ApplicationName",
"string": "%[1]s",
"type": "string",
"underlyingType": "string",
"argNum": 1,
"expr": "config.ApplicationName"
}
]
},
{
"id": "Stopping {ApplicationName}",
"message": "Stopping {ApplicationName}",
"translation": "{ApplicationName} gelditzen",
"placeholders": [
{
"id": "ApplicationName",
"string": "%[1]s",
"type": "string",
"underlyingType": "string",
"argNum": 1,
"expr": "config.ApplicationName"
}
]
},
{
"id": "Reconnect",
"message": "Reconnect",
"translation": "Birkonektatu"
},
{
"id": "{ApplicationName} blocking internet",
"message": "{ApplicationName} blocking internet",
"translation": "{ApplicationName} internet blokeatzen",
"placeholders": [
{
"id": "ApplicationName",
"string": "%[1]s",
"type": "string",
"underlyingType": "string",
"argNum": 1,
"expr": "config.ApplicationName"
}
]
},
{
"id": [
"errorMsg",
"An error has ocurred initializing the VPN: {Err}"
],
"message": "An error has ocurred initializing the VPN: {Err}",
"translation": "Errore bat gertatu da VPNa habiaraztean: {Err}",
"placeholders": [
{
"id": "Err",
"string": "%[1]v",
"type": "error",
"underlyingType": "interface{Error() string}",
"argNum": 1,
"expr": "err"
}
]
}
]
}
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment